• Prawo oświatowe w pigułce

70.00 -30% 49.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
70
szt. Dodaj do ulubionych
Wysyłka w ciągu natychmiast
Cena przesyłki 0
Wysyłka na maila 0
Dostępność Duża dostępność

PRAWO OŚWIATOWE W PIGUŁCE - AKTUALNA WERSJA MAJ 2024 

Analiza aktów prawnych przydatnych każdemu nauczycielowi

Prezentacja w formacie PDF jest zbiorem najważniejszych przepisów prawa oświatowego, które zostały skondensowane w pigułkową wiedzę zawartą na 146 slajdach.

W materiale znajdują się najważniejsze ustawy i rozporządzenia, które powinien znać każdy nauczyciel, zwłaszcza ten ubiegający się
o kolejny stopień awansu zawodowego.

Z każdego aktu prawnego zostały wybrane najważniejsze informacje i opracowane w przystępny i zrozumiały sposób.

Prezentacja jest przejrzysta i przyjemna do czytania, a przede wszystkim wygodna do wydruku. Ważniejsze aspekty są wyróżnione. 

W prezentacji znajdują się grafiki, które współgrają z treściami, ale są tylko ich dodatkiem, a nie głównym elementem, dzięki czemu nie rozpraszają czytelnika.

Jeśli ktoś lubi notatki wizualne, prezentacja jest doskonałą bazą, aby z dostępnego tekstu stworzyć coś dla siebie, np. mapę myśli.

Na niektórych slajdach jest miejsce, aby dopisać swój komentarz czy notatkę.

Prezentacja ma służyć przede wszystkim osobom, które chcą pozyskać lub uporządkować wiedzę z zakresu prawa oświatowego
w szybki i przyjemny sposób, bez konieczności czytania wszystkich ustaw i rozporządzeń. W prezentacji zostały opracowane następujące akty prawne:

 

 1. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA
 2. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
 3. USTAWA PRAWO OŚWIATOWE
 4. USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH
 5. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH
 6. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
 7. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI
 8. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH
 9. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ORGANIZACJI PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI KRAJOZNASTWA I TURYTYKI
 10. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
 11. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 12. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ RODZAJÓW TEJ DOKUMENTACJI
 13. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
 14. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
 15. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
 16. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ
 17. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI ORAZ ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU LUB TOKU NAUKI
 18. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DORADZTWA ZAWODOWEGO
 19. USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
 20. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 21. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK 
  KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 22. USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
 23. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DZIECI I MŁODZIEŻY BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY (Z PÓŹŃIEJSZYMI ZMIANAMI)
 24. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 25. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 26. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY DOMOWEJ
 27. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” ORAZ WZORÓW FORMULARZY „NIEBIESKA KARTA”
 28. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII i USTAWA O WSPIERANIU I RESOCJALIZACJI NIELETNICH – wyszczególniono tylko rozdziały ustaw.